חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

רישוי נשק בישראל

רישיונות לנשיאת נשק

האגף לרישוי כלי ירייה  במשרד לביטחון פנים בוחן ומאשר בקשות לשלושה סוגים עיקריים של רישיונות לנשיאת נשק קל:
רישיון פרטי, שמונפק לאדם פרטי שמבקש לקנות כלי ירייה ולהחזיק בו בביתו.
רישיון מיוחד, שמונפק לאדם שאחראי על נושאי נשק נוספים ועל נשקם (כעובד בכיר בחברת אבטחה, כרכז ביטחון יישובי, או כאחראי ביטחון במפעל)
הרשאה מוגבלת לנשיאת נשק בתפקיד, המונפקת לאדם הכפוף לבעל רישיון מיוחד ושנושא נשק במסגרת עבודתו או בהתאם למקום מגוריו.

גופי שלטון האחראים על נשק קל בישראל

א. האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים – אחראי על נשק פרטי (בבעלות פרטית( ונשק ארגוני (של חברות שמירה ואבטחה, מפעלים ויישובים)
ב. משטרת ישראל – אחראית על נשק שוטרים ואנשי משמר הגבול
ג. צה"ל – אחראי על כלי הנשק שנושאים חיילים בשירות סדיר, קבע ומילואים, ובכיתות כוננות ביישובים יהודיים בגדה המערבית וביישובים שמוגדרים "ראויים" בגבולות הקו הירוק.
ד. שירות בתי הסוהר.
ה. משמר הכנסת.

חקיקת רישוי נשק

רישוי, החזקה ופיקוח על כלי ירייה בישראל מוסדרים בשורת דברי חקיקה, ואלו הבולטים שבהם:

החוק מסדיר את תחום החזקת כלי הירייה בישראל, ומבוסס על העיקרון לפיו החזקת נשק קל בישראל היא לא זכות אלא פריבילגיה בת רשות, הדורשת הרשאה וכפופה לקריטריונים מגבילים ולהכשרה מוקדמת. הפעלת החוק באחריות המשרד לביטחון פנים. החוק קובע את המידע הנדרש כתנאי למתן רישיון אישי לנשיאת נשק, לרבות מהמשטרה, מהמשרד לביטחון פנים וממשרד הבריאות, וכן מטיל חובה על רופא, פסיכולוג, קצין בריאות הנפש או עובד רווחה אשר סוברים שנושא נשק עלול להוות סכנה לעצמו או לסביבתו – להודיע על כך לפקיד במשרד הבריאות; זה רשאי – אך לא חייב – לדווח על כך לפקיד הרישוי במשרד לביטחון פנים ולצבא, וכן לגופים חמושים אחרים. בנוסף, מסדיר החוק הרשאות להחזקת כלי ירייה ארגונים, כמו חברות אבטחה ומפעלים, וארגונים ציבוריים כגון המשטרה, שירות בתי הסוהר ומשמר הכנסת.

נוסח החוק

הצעת החוק נועדה להחליף את חוק כלי ירייה משנת 1949.
נוסח הצעת החוק, כולל נספח בנושא בדיקת כשירות נפשית למבקשי רישיון.

קמפיין לחקיקה אחראית של האקדח על שולחן המטבח

החוק מסדיר את תחום שירותי השמירה והאבטחה בישראל, לרבות מתן רישיונות לחברות אבטחה והסדרת פעולתן, ומצוי בתחום האחריות של משרד המשפטים. החוק לא מבחין בין שירותי שמירה חמושים ובלתי חמושים ולא מתייחס לנשיאת נשק. בשנים האחרונות מתקיים מהלך חקיקתי לפיצול הסדרת שירותי השמירה מהסדרת החוקרים הפרטיים, באמצעות  גיבוש הצעת חוק שירותי אבטחה.

נוסח החוק

תזכיר חוק שירותי אבטחה, התשע"ד-2014

הערות האגודה לזכויות האזרח על תזכיר החוק, יולי 2014 (כולל נספח: סקירת המודלים הבינלאומיים לפיקוח על מאבטחים)

הערות האגודה על תזכיר החוק, אפריל 2012

הערות לתזכיר החוק מטעם קואליציית "האקדח על שולחן המטבח", אפריל 2012

החוק מסדיר סמכויות של שוטרים, חיילים ומאבטחים, קובע תנאים למתן הרשאה לאדם כמאבטח (שאינה זהה לעבודה בחברת אבטחה ואינה הרשאה לשאת כלי ירייה) וכן קובע סמכויות פיקוח ועיכוב מוגברות כלפי אדם שנושא נשק שלא כדין, או שיש חשד שיעשה בנשק שימוש שלא כדין. החוק מסמיך את השר לביטחון פנים להורות על מקומות שאליהם אסור יהיה להיכנס עם נשק.

נוסח החוק

החוק קובע הסדרי אבטחה וביטחון בגופים ציבוריים. לפי החוק, על מאבטח בגוף ציבורי להיות בעל רישיון לעסוק כשומר לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה וכן להיות בעל רישיון אישי או תעודת הרשאה לנשיאת נשק. מינוי ממונה על הביטחון בגוף ציבורי דורש גם הוא היתר לשאת כלי ירייה או כשירות לשאת כלי ירייה. החוק קובע שלממונה מוקנות סמכויות פיקוח ועיכוב מוגברות כלפי אדם שנושא נשק שלא כדין או שיש חשד שיעשה בנשק שימוש שלא כדין.

נוסח החוק

החוק קובע תנאים לרישיון עסק, ומתיר לשר העבודה להתקין תקנות בנוגע לבטיחות הנמצאים במקום, לרבות דרישה להצבת שמירה במקום העסק.

נוסח החוק

החוק קובע הליכים להגנה מפני אלימות במשפחה, לרבות הוצאת צו הגנה כנגד מי שמהווה סכנה לבן או בת משפחה. החוק קובע שכשניתן צו הגנה – ייאסר על המחויב בצו להחזיק או לשאת נשק, ונשקו יוחרם לאלתר. עם זאת, בית המשפט מוסמך להתיר למי שניתן כנגדו הצו להמשיך להחזיק את הנשק אם אין בכך סכנה למאוים ובנסיבות שמנויות בחוק, לרבות אם נושא הנשק הוא מאבטח והדבר עלול לפגוע בפרנסתו. במקרה שהותר למחויב בצו להמשיך ולשאת נשק, קובע החוק שיש לפרט את הסיבה לכך ומהם ההסדרים שנדרשים לשם הבטחת ביטחון המאוים. בית המשפט מחויב להעביר החלטות בעניין כלי ירייה במסגרת זו לגורמים המפקחים ברשות הביטחון הרלוונטית.

נוסח החוק

החוק קובע אמצעים להגנה מפני הטרדה מאיימת (stalking) שאינה בהכרח מצד בן או בת משפחה ואינה כוללת בהכרח אלימות או איום באלימות, כגון צו למניעת הטרדה מאיימת המטיל הגבלות על המאיימ/ת בעקבות בקשה של המאוימ/ת. אם ניתן צו כזה, השופט רשאי (אך לא חייב) להורות על תפיסת נשקו של המחויב בצו, ואם לא הורה כך, עליו לנמק זאת. בנוסף, צריך השופט להודיע לגורמים המפקחים ברשות הביטחון הרלוונטית על מתן הצו.

נוסח החוק

החוק מציג עקרונות להבטחת השוויון בין גברים לנשים וקובע כי נשים זכאיות להגנה מפני אלימות. החוק דורש כי ביחס להצעות חקיקה שיש להן השלכות על נושא השוויון תוגש חוות דעת מגדרית ביחס להשלכות אלו. כמו כן, הוא מעגן את הצורך והחובה לאיסוף נתונים רגיש מבחינה מגדרית על-ידי גופים ציבוריים האוספים ומפרסמים מידע לציבור למטרות סטטיסטיות ואחרות.

נוסח החוק

פרוטוקול ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא התקנות מיום 12.6.2018

עמדת האקדח על שולחן המטבח, נשלחה ליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, 1.7.18

נוסח התקנות, התקבלו ב-16.7.18

הנחיות לעובד סוציאלי ליישום חוק כלי הירייה, התש"ט-1949, 1.34, פברואר 2017

האקדח של שולחן המטבח לוגו לבן

רוצה להתעדכן בפעילות שלנו?

הרשמו לרשימת התפוצה

אנחנו זקוקות לתרומתך!

באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי:

*לאחר לחיצה על הכפתור סמנו את התיבה בטופס לתרומה חודשית

או בהעברה בנקאית:

לתרומות פטורות מס מארה"ב, בסכום של למעלה מ-$100

ניתן לתרום דרך הקרן החדשה לישראל.
עדיף לשלם בצ'ק לכתובת:
The New Israel Fund
PO Box 70358, Philadelphia, PA
19176-0358, USA
ורשמו בהערות:
Donor Advised for Gun Free Kitchen Tables

לתרומה דרך הקרן החדשה באמצעות כרטיס אשראי

בסכום של למעלה מ-$100
אנא השתמשו באופצייה: "תרומה לכבוד"
שמוצעת בעמוד הבית של הקרן;
שם ה-Honoree הוא: Gun Free Kitchen Tables
והכתובת למשלוח הודעה מטעם הקרן היא:
gunfreekitchentables@gmail.com

לחצו להורדה - נייר עמדה פורץ דרך שנכתב בתהליך למידה ודיאלוג בין רופאים לזכויות אדם והאקדח על שולחן המטבח